Kollektiv Intelligens och ledarskap: Att Tillsammans Finna Vägar för Framgång

Konsten att tänka tillsammans

Kollektiv intelligens kan sägas handla om hur en grupp utövar konsten att tänka tillsammans. Oavsett om det är en liten arbetsgrupp, ett funktionellt team, en ledningsgrupp eller till och med hela världens forskarsamfund och samhället i stort, är kollektiv intelligens avgörande för att ta itu med komplexa utmaningar. Ett exempel på det är framtagningen av vaccin mot Covid-19 som togs fram på ungefär ett år när det annars tagit 12-15 år för att bli klar med något motsvarande.

Coaching

Vårt arbete med coachning av ledare, grupper och organisationer handlar oftast om att skapa förutsättningar för snabbare utveckling, att finna nya vägar framåt för att möta kraven från olika intressenter. Det handlar om personlig, operativ och strategisk effektivitet och att designa strategiska arbetssätt som främjar utveckling och förändring inom dessa områden. Det kan involvera både strukturella förändringar och/eller att påverka beteenden hos medarbetare och kunder i syfte att skapa nya förutsättningar för framgång . Förutsättningen för att lyckas med det är att kultur, ledarskap, strategier, organisation, system förstärker varandra och att vi har strategier för att ständigt utveckla passformen sinsemellan.

Kollektiv Intelligens och Utmaningar i en komplex värld

Att ta itu med komplexa problem och frågor som har många möjliga lösningar är en stor utmaning som återkommer allt mer frekvent i dagens föränderliga och svårförutsägbara värld. En tumregel som visat sig framgångsrik i komplexa situationer är att samla så många individer som möjligt för att diskutera och bidra till att hitta en lösning. Redan 1906 beskrev Francis Galton i verket Vox Populi sin forskning om hur en väl diversifierad grupp tenderar att närma sig rätt svar och komma fram till bättre slutsatser än specialister, experter och enskilda individer. Genom att involvera flera perspektiv och erfarenheter ökar chanserna att finna den bästa lösningen.

Fördelar

När man använder sig av kollektiv intelligens får man inte bara tillgång till en bredare uppsättning idéer och insikter, utan också engagemang från dem som varit involverade i processen. Deltagarna känner sig delaktiga och motiverade att arbeta för att nå en gemensam lösning. Dessutom är en av de största fördelarna med detta tillvägagångssätt att det går betydligt snabbare än mer traditionella metoder där överordnad ledning samlar information, analyserar, formulerar lösningar och sedan kommunicerar och förankrar dem. Genom att involvera alla tidigt kan man undvika onödig tidsförlust och öka chanserna till framgång.

Forskning

Ett resonemang som stöds av Runsten och Werr forskning på området är att kollektivt intelligenta system i högre grad använder den tillgängliga kunskap som finns inom gruppen och att de presterar bättre än vad varje individ hade gjort ensam. Fördelen med kollektiv intelligens är därmed möjligheten att dra nytta av alla individers kunskap. Genom att ta hänsyn till gruppens gemensamma kunskap fattas bättre beslut. Eftersom hela gruppen bidragit till beslutets utfall och därmed känner att rätt beslut fattats, är gruppen bättre än genomsnittet på att verkställa beslutet efteråt. Dessutom lyssnar och bekräftar kollektivt intelligenta grupper varandra drygt 1 500 procent mer och ställer ca 2 000 procent fler utforskande frågor jämfört med icke-kollektivt intelligenta grupper. De grupper som lyckas uppnå en hög kollektiv intelligens är högpresterande och därmed även med framgångsrika än andra grupper.

Exempel från Historien

Ett exempel på kollektiv intelligens i praktiken är Lord Nelsons tillvägagångssätt inför ett slag. Han samlade sina befälhavare ombord på flaggskeppet Victory, en måltid intogs och tillsammans  fördes en bred dialog kring hur nå målsättningen att besegra motståndaren, vilken situationen var liksom förutsättningarna. Genom att arbeta tillsammans lyckades de ta fram en lösning som var väl grundad där samtliga varit med i framtagningen också  kom att ha både bästa förutsättningar att förstå intentioner och vad som skulle göras. På så vis kunde var befälhavare  också få fullt mandat att agera självständigt i oförutsedda situationer och kunna ta initiativ för att nå överenskomna mål. Efter framgången kunde de fira och lära sig av vad som fungerade bra. Det är detta som senare kom att benämnas ”uppdragstaktik” som är motsatsen till ”kommandotaktik”´.

Kontakta oss för en utvecklande dialog!

Är kulturen i ditt företag baserad på att ta vara på möjligheterna som ligger i en högt utvecklad Kollektiv Intelligens? Vill du stärka dig i din roll som strateg och ledare så låt oss träffas för en utvecklande dialog kring kultur, strategier, organisation, ledarskap och kompetens med syfte att så väl som möjligt stärka förmågan att skapa nytta genom att ta vara på och utveckla kollektiv intelligens i din organisation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *