Vårt löfte till Dig, Hållbar Förändring på riktigt!

Välkommen till Katalystra! Vi bidrar till genomgripande och hållbar förändring för resultat på toppnivå! Titta vidare för att bilda dig en intuitiv uppfattning och ta kontakt för vidare dialog.

Personlig Excellens Självledarskap Ledarskap

Självledarskap och ledarskap är faktorer som ger förutsättningar för dig, ditt ledningsteam, dina medarbetare och din organisation att nå nya höjder!

Vi på Katalystra tror starkt på att kompetensen att leda sig själv är nyckeln till att kunna leda andra på ett effektivt sätt. I dagens företag och organisationer precis som i samhället i stort ökar komplexiteten och förändringstakten exponentiellt. Det gör det ännu viktigare att ha medarbetare som kan ta initiativ, engagerat och självständigt agera i linje med företagets vision, värderingar, strategi och målsättningar. Förändringstakten och komplexiteten tillsammans med nya landvinningar inom neurovetenskapen är de kanske främsta faktorerna till att Självledarskap som utvecklingsinriktning nu är viktigare och hetare än någonsin!

Ledarskap handlar om din förmåga att vara en förebild, att ta ansvar för din egen utveckling och prestation, att så väl som möjligt ta vara på din potential. Dina medarbetare speglar ditt beteende. Det handlar om att skapa förutsättningar för att genom medarbetare och partners uppnå mål, vision i samklang med dina och organisationens värderingar.

Ledarskap handlar om att påverka, inspirera och guida andra för att skapa nytta för en bättre helhet.

En god ledare främjar självledarskap genom att ge sina medarbetare möjlighet att ta ansvar för sin egen utveckling och prestation. Självledarskap bidrar till en mer effektiv funktionell arbetsmiljö, där medarbetare har frihet, trygghet, upplevd koll på läget, stöd, möjlighet att påverka sin egen prestation och därigenom nå sina egna, gruppens och organisationens mål. En ledare får sina medarbetare att växa!

När du är skicklig i att leda dig själv är du en god förebild vilket i sin tur är en förutsättning för att leda andra, att få följare.

Genom ett coachande tillvägagångssätt, metoder, verktyg samt goda dialogbaserade processer ger vi dig förutsättningar att utveckla alla dessa områden.

Vi hjälper dig att skapa skräddarsydda program för att utveckla Självledarskap och Ledarskap för accelererade resultatutveckling i alla dimensioner!

Operationell Excellens

Vi skräddarsyr program baserade på beprövade prisbelönade modeller för att uppnå operationell excellens.

Operationell excellens är en strategi som syftar till att skapa en kultur av förbättring och öka produktiviteten genom att öka medarbetarnas engagemang och motivation, optimera resursanvändning och förbättra kundnöjdheten. Det handlar om att ta en helhetssyn på verksamheten och att ständigt sträva efter att förbättra alla delar av verksamheten.

Det är en systematisk och konsekvent tillämpning av ledningsprinciper och -metoder för att optimera verksamhetsprocesser och kundupplevelser genom att eliminera onödig verksamhet, förbättra effektiviteten och minska kostnader.

Operationell excellens och teamutveckling är två områden som är starkt kopplade till varandra. Operationell excellens handlar om att optimera processer och arbetsflöden för att uppnå högsta möjliga effektivitet och kvalitet i arbetet. Teamutveckling handlar om att utveckla teamet som en enhet för att uppnå bättre prestationer genom att stärka samarbetet, kommunikationen och det ömsesidiga förtroendet.

För att uppnå operationell excellens är det ofta nödvändigt att ha ett väl fungerande team som arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål. Genom att investera i teamutveckling kan man stärka samarbetet mellan teammedlemmarna och förbättra kommunikationen, vilket i sin tur kan leda till en ökad effektivitet och högre kvalitet på arbetet.

Strategisk Excellens

Vi katalyserar transformation med hjälp av strukturer som utvecklar gemensam förståelse för kultur, värderingar, trender, organisering och behov av ledar- och medarbetarskap. För att ditt företag skall ha rätt passform till dina intressenters krav.

Strategisk excellens innebär att ha en övergripande förståelse för organisationens passform internt och relativt sina intressenters behov och krav över tiden. Det handlar om att utveckla en strategi som tar hänsyn till dessa behov och krav för att skapa och vidmakthålla en hållbar konkurrensfördel över tid.

Det handlar om att ha en klar vision, förmåga att genomföra strategiska initiativ på ett effektivt sätt. Det handlar också om att ha en kultur av kontinuerlig förbättring, där organisationen ständigt utvärderar och justerar sin strategi för att säkerställa långsiktig framgång.

Live Action Coaching

Live action coaching är en kraftfull metod inom Executive Coaching  som innebär att coachen arbetar direkt med klienten i realtid och i autentiska situationer. Det skiljer sig från traditionella coachingmetoder där samtal och reflektion används för att utforska och utveckla klientens färdigheter och prestationer.

I live action coaching arbetar coachen och klientens med beteenden och interaktioner i verkliga situationer, till exempel ledningsgruppen, styrelsen, ledarforum, medarbetarforum, kort och gott i samspelet med viktiga intressenter. Detta i allians och med utgångspunkt i en överenskommen design av struktur och mål för interaktionen.

Genom att coacha i realtid kan live action coaching erbjuda omedelbar feedback och stöd. Coachen kan snabbt identifiera och adressera potentiella utvecklingsområden och guida klienten i att använda nya strategier och verktyg för att förbättra sin prestation. Detta skapar en mer handlingsinriktad och praktisk coachingupplevelse. Coachen kan också, efter överenskommelse med ledaren, genomföra arbetsmoment och interventioner.

Live action coaching kan vara särskilt värdefullt för ledare och chefer eftersom det ger dem möjlighet att träna och förbättra sina färdigheter i verkliga situationer. Det kan hjälpa dem att utveckla sitt ledarskap genom att hantera utmanande samtal, fatta beslut under tryck eller navigera genom konflikter. Genom att coachas i realtid kan de få direkt återkoppling och stöd för att stärka sina ledarskapskompetenser. Tempot i att nå resultat samt nå mål accelereras.

Denna interaktiva coachingmetod kan vara både utmanande och belönande för både coachen och klienten. Genom att skapa en dynamisk och engagerande lärandemiljö kan live action coaching ge snabba resultat och verklig tillämpning av nya färdigheter och insikter både för coachen och t.ex. ledningsgruppen.

Det är viktigt att notera att live action coaching kräver en trygg och tillitsfull relation mellan coach och klient. Genom att skapa en atmosfär av tillit och öppenhet kan klienten känna sig bekväm att agera autentiskt och utforska nya sätt att agera och kommunicera.

Sammanfattningsvis är live action coaching en effektiv och engagerande metod som möjliggör utveckling och förbättring i realtid. Genom att arbeta direkt med klienten i autentiska situationer ger det omedelbar feedback och stöd för att främja tillväxt och framsteg. Om du vill förbättra dina ledarskapsfärdigheter och hantera utmaningar i realtid kan live action coaching vara ett kraftfullt verktyg för att uppnå dina mål.